Dla firm
Kampania Woman Update
Razem działamy na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych kobiet i przebranżowienia się do IT
Play Video

Wspieramy kobiety w ich przemianie

Kampanię wpierają

image
image
image
image
image
Sprawdź

Dobre praktyki

Amazon działa w Polsce od 2014 roku. W 2021 roku Amerykańska Izba Handlowa w Polsce ogłosiła, że Amazon jest największym amerykańskim pracodawcą w naszym kraju. Z kolei w 2022 roku Amazon Fulfillment Poland został wyróżniony prestiżowym certyfikatem Top Employer 2022, potwierdzającym m.in. zaangażowanie na rzecz warunków i jakości pracy oraz rozwoju zawodowego pracowników centrów logistycznych. Tytuł ten jest również potwierdzeniem wysokich standardów i dobrych praktyk HR.

 

Amazon stworzył ponad 25 000 stałych miejsc pracy w dziesięciu nowoczesnych centrach logistycznych, a także w biurze Amazon Web Services w Warszawie i Centrach Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku, Krakowie i Warszawie, które dostarczają innowacyjne rozwiązania wspierające produkty i usługi Amazon na całym świecie, w tym rozwiązania głosowe Alexa. Klienci z całej Polski znajdą na stronie Amazon.pl ponad 250 mln produktów w atrakcyjnych cenach, z możliwością szybkiej i wygodnej dostawy.

 

Amazon oferuje wysokiej jakości stanowiska w takich dziedzinach, jak: operacje, inżynieria, finanse, zasoby ludzkie, rozwój oprogramowania, IT, cloud computing, zarządzanie produktem i wiele innych, w centrach realizacji, obsługi klienta, Amazon Web Services, centrach rozwoju i biurze korporacyjnym.

 

Amazon oferuje stabilne, bezpieczne środowisko pracy wraz z benefitami dostępnymi już od pierwszego dnia pracy. Firma zapewnia wiele możliwości rozwoju kariery, w tym dostęp do innowacyjnego programu „Postaw na Swój Rozwój”. Dzięki niemu możliwe jest pokrycie przez pracodawcę do 95% kosztów edukacji, kursów czy materiałów edukacyjnych w wysokości 26 000 zł w ciągu 4 lat.

 

W Amazon oferujemy nie tylko pracę – możemy stać się przepustką do dalszej kariery. Uważamy, że wszyscy nasi pracownicy mają potencjał rozwojowy niezależnie od pochodzenia i stanowiska, od którego zaczynają pracę w naszej firmie. Wiemy, że talent przybiera różne postaci.

BNP Paribas Bank Polska jako Bank Zielonych Zmian wspiera klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz inspiruje Klientów do podejmowania trafnych decyzji finansowych. Dzięki finansowaniu banku, ponad 27 tysięcy gospodarstw domowych korzysta z paneli fotowoltaicznych.

 

Wpisana w kulturę banku odpowiedzialność społeczna, odnosząca się zarówno do relacji z pracownikami, jak i społecznościami lokalnymi, to jedna z kluczowych wartości organizacji. Bank BNP Paribas wspiera i buduje różnorodności w trzech wymiarach – Pracownika, Klienta i Działań prospołecznych. Aby tworzyć przyjazne środowisko pracy dla każdego, w banku prowadzonych jest wiele wewnętrznych programów i inicjatyw, takich jak „Kobiety zmieniające BNP Paribas” i autorski projekt WomenUP, która ma na celu wzmocnienie roli kobiet, stworzona w celu łagodzenia skutków pandemii strategia benefitowa DOBRZE czy akcja Dwie Godziny dla Rodziny promująca work-life balance. W ramach struktur wspierających D&I, powołane zostało stanowisko ds. różnorodności – aż dwie osoby w banku pełnią rolę Diversity Offcierów. Dla naszych Klientów sukcesywnie wprowadzamy usprawnienia zwiększające dostępność, takie jak możliwość korzystania z tłumaczenia na Polski Język Migowy we wszystkich placówkach banku czy obsługa w języku ukraińskim. Nasze oddziały są dostępne dla wszystkich, o czym informują specjalne ramki z napisem „strefa otwarta dla każdego”, a aż 56 z nich posiada certyfikat „Obiekt bez barier”. Bank BNP Paribas przygotował również specjalną ofertę produktów i usług finansowych, które wspierają Klientów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Poprzez organizację programu stypendialnego Klasa, partnerstwo z fundacją Share the Care dbającą o wyrównywanie praw rodziców do opieki nad dzieckiem oraz Vital Voices – wspierającą przedsiębiorczość kobiet bank wpływa na wspieranie różnorodności i zapobieganie wykluczeniu w społeczeństwie.

 

Bank BNP Paribas konsekwentnie podejmuje tematy ważne społecznie m.in. na temat roli kobiet i ich rosnącej odpowiedzialności w życiu społecznym i zawodowym,  z otwartością i wrażliwością promuje różnorodność podejmując aktywności angażujące zarówno pracowników jak i rynek. Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny przez bank jest zauważane przez otoczenie, o czym świadczą liczne wyróżnienia. W 2021 roku trzeci rok z rzędu, zajął 1. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 1. miejsce w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Trzeci raz z rzędu znalazł się w gronie firm wyróżnionych w zarzadzaniu różnorodnością Diversity IN Check. Bank BNP Paribas zwyciężył również w kategorii ESG w siódmej edycji rankingu „Gwiazdy Bankowości” organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną oraz firmę doradczą PwC. Został też najwyżej sklasyfikowanym bankiem w Rankingu instytucji dbających o równość zawodową i społeczną osób LGBT+ opublikowanym w raporcie „Cashless dla równości”.

W Pfizer z szacunkiem podchodzimy do wszystkich członków naszej organizacji i doceniamy ich różnorodność pod względem m.in. płci, wieku czy narodowości. Przejawia się to między innymi w zapewnieniu każdemu bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy, w którym może on wykorzystać cały swój potencjał. Dlatego też w Pfizer promujemy politykę różnorodności, tolerancji i równouprawnienia (Diversity & Inclusion), a nasze działania w dużej mierze koncentrują się na zagadnieniach związanych z równouprawnieniem kobiet.

 

Nad jej przestrzeganiem czuwa specjalnie wydzielona struktura Diversity & Inclusion Council Europe (DICE), która prowadzi działania dotyczące polityki różnorodności, a także opracowuje i wdraża programy w celu tworzenia wspierającego środowiska pracy, gdzie jedynym kryterium oceny pracy oraz możliwości rozwoju są względy merytoryczne.

 

Od wielu lat Pfizer należy do grona sygnatariuszy europejskiej Karty Różnorodności, która zobowiązuje pracodawcę do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz promocji różnorodności. W 2021 roku firma znalazła się takżę na liście #DiversityINCheck pierwszej liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce ogłoszonej przez Forum Odp

W regionie pomorskim zwracamy szczególną uwagę na wsparcie kobiet na rynku pracy. Wizja województwa pomorskiego zawarta w nowo uchwalonej Strategii Województwa zakłada, że jest to region spójny, który zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiedni standard życia i warunki rozwoju oraz dążący do eliminowania wszelkich występujących nierówności społecznych i ekonomicznych. Te zapisy przekładają się na konkretne działania – Marszałek Województwa w czerwcu tego roku powołał Pomorski Zespół do spraw Kobiet, który składa się obecnie z 22 kobiet i mężczyzn z całego regionu – przedstawicieli uczelni, biznesu, organizacji pozarządowych i administracji intensywnie zaangażowanych w działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Jego celem są działanie doradcze, ale również podejmowanie inicjatyw dotyczących m.in. potrzeb związanych z wyrównywaniem szans zawodowych i ekonomicznych kobiet w regionie oraz podnoszenia świadomości dotyczącej równego traktowania w zakresie pracy, płacy i awansu zawodowego kobiet.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku co roku zaprasza kobiety z całego regionu do udziału w akcji „Marzec na Obcasach”. To cykl spotkań z ekspertami z wielu dziedzin, kierowany do pań na różnym etapie ścieżki zawodowej. „Marzec na obcasach” jest akcją skierowaną do kobiet poszukujących zatrudnienia, planujących zmianę lub rozwój zawodowy, a także tych, które stawiają pierwsze kroki na rynku pracy. Panie, które są zainteresowane rozwojem zawodowym i osobistym mogą wziąć udział w warsztatach, webinarach oraz konsultacjach indywidualnych prowadzonych przez doradców zawodowych, psychologów i coachów. Dzięki tym spotkaniom mają one możliwość poznania swoich mocnych stron i talentów, dowiadują się jak osiągnąć równowagę i harmonię w życiu oraz jak znaleźć pracę przynoszącą satysfakcję i zadowolenie.

Polityka firmy i mechanizmy wspierające inkluzywność zawarte w strategii biznesowej banku uzasadniają w pełni przynależność SBP do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności

Santander Bank Polska tworzy kulturę organizacyjną opartą na szacunku dla różnorodności, rozwija działania skutecznie wspierające równe traktowanie i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Idea inkuzywności przyświeca bankowi w tworzeniu nowych produktów i usług. Program „Obsługa bez barier” realizowany jest w banku od ponad 11 lat.

Zespół indywidualności
W Santander Bank Polska wszyscy pracownicy mogą liczyć na równy dostęp do szkoleń oraz jednolite zasady dotyczące wynagrodzeń i awansów. Bank jest także uważny na prawa i potrzeby pracowników będących rodzicami. Stosuje dobre praktyki promujące różnorodność i równo traktuje pracowników oraz pozostałych interesariuszy bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, stan zdrowia, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, status rodzinny czy orientację seksualną.
Poszanowanie indywidualności, propagowanie równego traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji to elementy wielu obowiązujących w Banku polityk i procedur. Od 2020 r. bank wdrożył także Politykę kultury organizacyjnej Grupy Santander Bank Polska, której integralnym elementem są Zasady Różnorodności i Integracji.

Programy rozwojowe dla kobiet
Poprzez liczne inicjatywy, współpracę z organizacjami zrzeszającymi kobiety oraz partnerstwo w kampaniach społecznych Santander Bank Polska przełamuje stereotypy i inspiruje kobiety do obejmowania ról liderskich. Firma dużą wagę przykłada do zapewnienia równowagi w liczbie kobiet i mężczyzn biorących udział w programach rozwojowych, a także w procesie sukcesji i rekrutacji.
Jednym z przykładów takiego działania jest projekt #Santander Women. To wewnętrzna platforma komunikacyjna Santander Bank Polska. Za jej pośrednictwem organizowane są cykle warsztatów edukacyjno-rozwojowych mających na celu wzmocnienie przywództwa kobiet i zachęcających je do podejmowania nowych wyzwań w karierze zawodowej.
W 2020 r. ponad 500 kobiet z banku wzięło udział w 10 różnych wydarzeniach. Były to panele dyskusyjne, spotkania z cyklu „Eliksir Rozwoju” poruszające tematykę różnorodności, inspirujące wywiady, ciekawe webinary czy popularne wśród pracowników warsztaty „Masz tę moc”.
Poza programami wewnętrznymi Santander Bank Polska wspiera inicjatywy zewnętrzne pomagające kobietom w sferze zawodowej. Bank dołączył do kampanii Women Update, inicjatywy zachęcającej panie do przebranżowienia się i otwarcia na zawody w sektorach technologicznych. W ten sposób bank chce przeciwdziałać wykluczeniu technologicznemu kobiet.

W jaki sposób nasz Bank wspiera kobiety w rozwoju?

 • Różnorodność i integracja są podstawowym elementem strategii biznesowej organizacji i jedną z kluczowych wartości.
 • Being open& inclusive – jedno z naszych zobowiązań przywódczych. Zwracamy uwagę na równowagę płci w programach rozwojowych; sukcesji
 • Edukowanie poprzez komunikację, kursy np. dla najwyższej kadry menedżerskiej (Diversity&Inclustion)
 • Dofinansowujemy pracownikom-rodzicom odpłatne usługi opiekuńcze (np. czesne za żłobek/przedszkole, opłatę za opiekunkę prywatną). W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracownicy mogą przeznaczyć punkty jakimi zasilamy system kafeteryjny na dofinansowanie obozów i kolonii a także na wyprawkę szkolną.
 • Projekt Santander Woman
 • Podcasty Santander Women poruszające tematykę różnorodności i inkluzywności
 • Projekt IT Kobiecym okiem – wspierający kobiety w rozwoju w obszarach związanych z technologiami – ale także w lepszym rozumieniu technologii
 • Współpraca z fundacjami wspierającymi kobiety
 • Współpraca z Future Collars – Women Update, Różnorodność w IT

Promocja zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
Jednym z elementów tworzenia inkuzywnego i różnorodnego środowiska pracy jest zatrudnianie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz stałe podnoszenie świadomości pracowników i menedżerów na temat praw i potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Od 2018 r. w Santander Bank Polska realizowany jest program Różnosprawni wspierający realizację tych działań. W ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych komunikujemy naszą otwartość na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami (m.in. poprzez zamieszczanie odpowiednich informacji w ogłoszeniach rekrutacyjnych).

PFR TFI stawia na różnorodność, dlatego duża część zespołu, w tym także kadry menedżerskiej, to kobiety – w sumie stanowią one 42% pracowników i 43% menedżerów. Na czele PFR TFI również stoi kobieta – prezes Ewa Małyszko, co w branży finansowej nie jest częstą sytuacją.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że kompetencje oraz styl zarządzania kobiet wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej czy zespołu menedżerów przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne, zwiększając konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dlatego nie tylko dbamy o to, by umożliwić wszystkim naszym pracownicom rozwój zawodowy, lecz aktywnie włączamy się w inicjatywy, których misją jest wspieranie kobiet w różnych obszarach. W tym roku po raz kolejny uczestniczymy w kampanii Woman Update. Regularnie dzielimy się także wiedzą i wspieramy kobiety poprzez grupę „Kobiety w biznesie” na platformie LinkedIn. Wierzymy, że w ten sposób możemy inspirować i motywować do rozwoju.

W działalność Huawei w Polsce od lat jest wpisane wspieranie lokalnego rynku pracy i rozwoju talentów w obszarze nowych technologii. Szczególnie skupiamy się na tych inicjatywach, które pozwalają walczyć z wykluczeniami, wyrównują szanse edukacyjne, a także wpływają na zwiększenie udziału i roli kobiet w branży technologicznej. Jesteśmy partnerem całorocznej kampanii „Dziewczyny na Politechniki” oraz Women In Tech Days organizowanych przez Fundację Perspektywy. Wspieramy przedsiębiorcze kobiety jako partner konkursu Bizneswoman Roku Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Angażujemy się w inicjatywy promujące kobiece wzorce w świecie technologii. Uważamy, że technologie mają nie tylko służyć kobietom, ale powinny być także współtworzone przez kobiety. Wierzymy, że inspirowanie, pokazywanie przykładów inżynierek i ekspertek, które odnoszą sukcesy w świecie, wciąż jeszcze stereotypowo uznawanym za męski, pozwolą kobietom wzmocnić pewność siebie i przekonanie o tym, że mogą bez przeszkód budować ścieżkę kariery w branży tech.

 1. #CodingFridays – wirtualne cykliczne spotkania, dla tych, którzy zawsze chcieli programować, a dotąd z różnych powodów się na to nie decydowali i nadal mają wątpliwości czy to jest dla nich. Każdy idzie swoim tempem, bez pośpiechu, bez wyznaczonych terminów – wyznajemy zasadę, że droga ważniejsza niż cel.
 2. Rozmowy o … –  to cykl otwartych spotkań, podczas których wymieniamy się wiedzą, często goszcząc osoby z zewnątrz. Tematy przewodnie to np. sztuczna inteligencja, systemy kognitywne, UX dla cyberbezpieczeństwa, robotyzacja,  rozwiązania chmurowe i Edge Computing.
 3. ATOM – czyli Akademia Tworzenia Oprogramowania (ATOm) to program rozwojowy dla programistów Orange Polska. Jest przeznaczony dla osób, które chcą rozwijać i pogłębiać swoje umiejętności z zakresu programowania.
 4. Roboty i Łatki – to innowacyjna społeczność, która czerpie ze swojej interdyscyplinarności i pasji, która potrafi odważnie podejmować nowe wyzwania skupiona wokół tematów robotyzacji, automatyzacji procesów, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, RPA i wielu, wielu innych.
 5. Data Freaks Orange Polska – to społeczność skupiona wokół danych i sposobu ich przetwarzania. Tworzą ją analitycy, raportowcy, data scienty’ści i wszyscy, którzy pracują z danymi w Orange Polska. Celem istnienia Data Freaks jest wzajemna pomoc w realizacji codziennych zadań, oraz podnoszenie swoich kompetencji, poprzez dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami.
 6. Organizujemy także warsztaty tematyczne skupione wokół IT, techniki i technologii, zależne od potrzeb jakie widzimy w organizacji.
 1.  IT Women’s Champions – wewnętrzna inicjatywa wspierająca kształcenie i rozwój zawodowy kobiet w obszarach technologicznych oraz realizująca działania na rzecz wyrównywania szans zawodowych w środowisku IT.
 2.  STEM – organizacja wydarzeń wspierających rozwój zawodowy kobiet i dziewcząt w zakresie umiejętności STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).
 3.  Partner konferencji Women in Tech Summit . Eksperci Credit Suisse w gronie głównych prelegentów konferencji oraz w grupie praktyków biorących aktywny udział w warsztatach i sesjach mentoringowych dla uczestniczek wydarzenia.
 4.  Aplikacja rekrutacyjna neutralna pod względem płci , która przekształca potencjalne sformułowania sugerujące płeć kandydata w neutralne zwroty, by zwiększyć bezstronność ofert pracy.

eService jest przykładem organizacji, która świadomie czerpie korzyści, jakie daje zatrudnianie kobiet i powierzanie im specjalistycznych stanowisk. Wyrazem tego mogą być, chociażby proporcje zatrudnienia na stanowiskach top-managerskich, które dla obu płci są podobne. Firma zarządzana przez kobietę i wspierający ją zespół kierowniczy jest niekwestionowanym liderem rynku płatności elektronicznych w Polsce i największym agentem rozliczeniowym w Europie Środkowo Wschodniej. Rozwija swoją obecność na rynkach międzynarodowych i pełni kluczowe funkcje w notowanej na NASDAQ, międzynarodowej Grupie EVO Payments. Świetne wyniki, jakie osiąga eService dzięki potencjałowi płynącemu z różnorodności zatrudnienia sprawiają, że firma jest aktywnym propagatorem walki z wykluczeniem cyfrowym kobiet i regularnie angażuje się w związaną z tym działalność edukacyjną oraz społeczną. Daje też praktyczny przykład prawdziwości idei aktywizacji zawodowej kobiet w branżach związanych z technologią. Chętnie zatrudnia je u siebie, m.in. w działach IT.

W GlobalLogic Poland zwracamy szczególną uwagę na rozwój kobiet w obszarze IT. Jesteśmy wieloletnim partnerem społeczności Women in Technology, której głównym celem jest wsparcie rozwoju kompetencji zawodowych kobiet w obszarze IT. Nasi specjaliści są także mentorami w projekcie Tech Leaders i biorą udział w międzynarodowych konferencjach, takich jak Impact mobility rEVolution. Coraz więcej kobiet wykłada także na uczelniach wyższych. Rozwijające się technologie wymagają bowiem doskonalszych metod pracy projektowej. W okresie ostatnich trzech lat zatrudnienie kobiet w GlobalLogic Poland wzrosło aż o 63%. Pełnią one zarówno funkcje menedżerskie jak i inżynierskie. Widoczny jest zatem trend, że w przyszłości zespoły pracowników będą jeszcze bardziej zróżnicowane jeżeli chodzi o płeć.

W CandidFuture stawiamy na różnorodność. Dla nas to nie tylko piękna idea, ale także realne potrzeby rosnących biznesów. Dlatego włączamy kobiety do cyfrowego świata. Prowadzimy autorski projekt FairIT, którego celem jest burzenie stereotypów i zwiększenie liczby programistek w zespołach IT. Na różnorodności opiera się cały nasz model biznesowy. Dostarczamy firmom najlepsze kompetencje. Bez względu na płeć. Dlatego w każdej rekrutacji przedstawiamy silną kobiecą kandydaturę. O tym, jak wielkimi fanami “gender diversity” jesteśmy, przekonasz się na naszych social mediach. Z pasją i dumą wyjaśniamy, jak duże znaczenie ma różnorodność dla rosnących biznesów, a tak naprawdę dla nas wszystkich.

Nationale-Nederlanden to organizacja, która otwarta jest dla wszystkich kobiet pragnących się rozwijać i poszerzać swoje kompetencje. Aż 1/3 wszystkich stanowisk managerskich zajmowana jest przez kobiety, a podobnymi statystykami możemy pochwalić się także w samym dziale IT. I liczby te z roku na rok rosną! Do każdej kobiety podchodzimy indywidualnie – staramy się wspierać je w rozwoju i projektowaniu swojej ścieżki kariery. Jednocześnie jesteśmy świadomi wciąż istniejących stereotypów, dlatego angażujemy się w działania wspierające inne kobiety np. poprzez udział w inicjatywie organizowanej przez Fundację Mamo Pracuj: „Mamo Pracuj w IT”. Nasze koleżanki z IT doradzają, pomagają się przebranżowić, walczyć z uprzedzeniami i niejednokrotnie stają się mentorkami dla młodszych stażem koleżanek. Wiemy też, jak ważne jest dokonywanie właściwych wyborów zawodowych już na etapie kształcenia, dlatego chętnie angażujemy się w działania organizacji podnoszących kompetencje cyfrowe wśród młodzieży – współpracujemy m.in. z Uniwersytetem Sukcesu oraz Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Organizator

 • image

Partnerzy

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Kampanię Wspierają

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Partnerzy Medialni

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image